Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onlinemarketingvacatures.com

Versie: Augustus 2022

1 – Onlinemarketingvacatures.com

Willen! BV

E-mail: info@Onlinemarketingvacatures.com

Adres: Schapenkamp 2, 1211PA Hilversum

KvK-nummer: 52985865

BTW-nummer: NL850697396B01

2 - Leeswijzer

Om deze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruikt Onlinemarketingvacatures.com een aantal begrippen:

 • Jij, je, jou(w): de gebruiker van de website, waaronder in ieder geval de werkgever en de werkzoekende wordt verstaan;
 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail;
 • Website: www.Onlinemarketingvacatures.com;
 • Werkgever: elke onderneming die gebruikmaakt van de dienstverlening van Onlinemarketingvacatures.com om in contact te komen met werkzoekenden;
 • Werkzoekende: de persoon die van de website gebruikmaakt om op vacatures te kunnen reageren.

3 - Toepassing, aanbod Onlinemarketingvacatures.com

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, en op iedere aanbieding en overeenkomst van of met Onlinemarketingvacatures.com.

2. Afwijkende en / of aanvullende afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en gelden enkel voor (dat gedeelte van) de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraak is gemaakt.

3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomst en worden door Onlinemarketingvacatures.com uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in het aanbod staat, is Onlinemarketingvacatures.com niet aan deze fout gebonden.

5. Wanneer je deze algemene voorwaarden aanvaardt in naam van een onderneming, garandeer en verklaar je dat jij bevoegd bent om de desbetreffende onderneming te binden aan deze voorwaarden.

4 - Account

1. Wil je een vacature plaatsen via Onlinemarketingvacatures.com? Dan zal je eerst een account moeten aanmaken. Werkzoekenden kunnen ook een account aanmaken, maar dit is niet verplicht om te kunnen reageren op vacatures. Onlinemarketingvacatures.com mag te allen tijde zelf bepalen - naar haar eigen inzicht - of zij een account verstrekt. Het kan dus voorkomen dat Onlinemarketingvacatures.com een account weigert.

2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account.

3. Om een account aan te kunnen maken, moet je in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar oud;
 • Je bent in ieder geval per e-mail bereikbaar;
 • Je hebt alle gegevens waar Onlinemarketingvacatures.com om vraagt naar waarheid ingevuld;
 • Je verklaart altijd in overeenstemming te zullen handelen met deze voorwaarden en alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Natuurlijk doet Onlinemarketingvacatures.com haar best om de website zo veilig mogelijk te houden. Desondanks ben alleen jij verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account. Onlinemarketingvacatures.com gaat er dan ook van uit dat alles wat er op jouw account gebeurt, door jou wordt gedaan. Zorg er dus voor dat jij jouw inloggegevens goed hebt afgeschermd voor anderen, houd je wachtwoord strikt geheim en beveilig jouw verbinding. Ben je erachter gekomen dat iemand jouw account misbruikt (of heb je dit vermoeden)? Laat het Onlinemarketingvacatures.com direct weten.

5. Voor werkzoekenden geldt dat een account alleen mag worden aangemaakt onder de eigen naam. Voor werkgevers geldt dat een account enkel mag worden aangemaakt onder de eigen (bedrijfs)naam, of de naam van het bedrijf dat de werkgever vertegenwoordigt. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders of om je voor te doen als iemand anders (‘fake profile’).

6. Een werkzoekende mag anderen geen gebruik laten maken van zijn account. Overdracht van het account is verboden.

7. Het kan handig zijn als werkgever om meerdere gebruikers toe te voegen in hetzelfde account. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor alles wat er onder zijn account plaatsvindt, en dus ook voor het handelen van een andere gebruiker onder zijn account. Bovendien verklaart de werkgever enkel gebruikers uit te nodigen indien de werkgever hiertoe bevoegd is, en hij de gegevens die in het account van werkgever zijn opgenomen, mag delen met deze gebruiker. Niet (langer) bevoegde gebruikers dient de werkgever direct te verwijderen.

8. Je mag jouw account niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.

9. Onlinemarketingvacatures.com heeft geen bewaarplicht voor gegevens of materialen die door Onlinemarketingvacatures.com zijn ontvangen of ontwikkeld (zoals vacatureteksten, sollicitaties, CV’s en social media advertenties) en is ook niet verplicht om deze gegevens of materialen te retourneren na verwijdering van het account. Voor meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens, kun je de privacy- en cookieverklaring van Onlinemarketingvacatures.com bekijken.

10. Een storing in jouw account dien jij direct te melden aan Onlinemarketingvacatures.com, door een e-mail te sturen naar info@Onlinemarketingvacatures.com.

11. Onlinemarketingvacatures.com behoudt zich het recht voor accounts - zonder opgave van redenen en zonder vooraankondiging - te sluiten. Het account zal in ieder geval worden gesloten, wanneer:

 • jij je niet houdt aan deze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving;
 • je niet (langer) bevoegd bent om gebruik te maken van een account.

12. Onlinemarketingvacatures.com kan ondersteuning verlenen bij het gebruik van het account, maar is hiertoe niet verplicht.

13. Wees je ervan bewust dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de juistheid van de (contact-)gegevens in jouw account.

5 - Vacature plaatsen

1. Werkgever dient zelf de vacature te plaatsen via zijn of haar account.

2. Werkgever zorgt voor de volledige aanlevering van de relevante content (vacaturetekst, contactgegevens, etc.). Werkgever dient zich ervan bewust te zijn dat Onlinemarketingvacatures.com naar haar eigen (creatieve en technische) inzicht de inhoud of vormgeving van (geplaatste) vacatures mag bepalen, dan wel wijzigen.

3. Onlinemarketingvacatures.com controleert aangeleverde content niet. Werkgever is zelf dus volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature. Werkgever garandeert in ieder geval dat:

 • de vacature niet misleidend is en gericht is op een bestaande en openstaande positie;
 • de vacature slechts betrekking heeft op één enkele positie of één project;
 • de vacaturetekst geen (hyper)links naar de websites van derde partijen bevat, tenzij Onlinemarketingvacatures.com daarvoor goedkeuring heeft gegeven;
 • de vacature geen andere logo’s, merken of handelsnamen bevat dan die van de organisatie van de werkgever (tenzij de werkgever toestemming hiervoor heeft gekregen);
 • de vacature accuraat en up-to-date is;
 • de vacature in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de vacature geen e-mailadres bevat, tenzij de werkgever voor een betaald pakket of abonnement heeft gekozen;
 • deze de vacature onmiddellijk zal verwijderen wanneer de positie is vervuld of is ingetrokken. Indien de werkgever dit nalaat, mag Onlinemarketingvacatures.com de vacature zelf verwijderen.

4. Houd er rekening mee dat Onlinemarketingvacatures.com elke (plaatsing van een) vacature kan weigeren of verwijderen, om welke reden dan ook, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

5. Het gekozen pakket of abonnement is medebepalend voor de rangschikking van de vacature(s).

6. Indien de werkgever een pakket of abonnement afneemt waarvan een social media campagne deel uitmaakt, is de werkgever zich ervan bewust dat:

 • Onlinemarketingvacatures.com zelf de vormgeving en stijl van de social media post bepaalt en de werkgever hierover geen zeggenschap heeft;
 • De post eenmalig op het LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram kanaal van Onlinemarketingvacatures.com zal worden geplaatst;
 • De post binnen 7 werkdagen na plaatsing van de vacature in het Onlinemarketingvacatures.com systeem zal online worden geplaatst;
 • De werkgever krijgt geen melding van de plaatsing van de post en zal de post op de social media kanalen van Onlinemarketingvacatures.com kunnen vinden;
 • De post - nadat deze is geplaatst - niet kosteloos kan worden aangepast door de werkgever;
 • Onlinemarketingvacatures.com niet garandeert dat de post (voor een bepaalde periode) ‘bovenaan’ de feed van Onlinemarketingvacatures.com zal (blijven) staan.

7. Bovenstaande zes punten uit dit artikel zijn ook geldig indien vacatures van een werkgever via een automatische koppeling met een (werken-bij) site van een werkgever worden aangeleverd.

6 - Bedrijfspagina’s voor werkgevers

 1. Onlinemarketingvacatures.com biedt de werkgever een extra mogelijkheid om het bedrijf van werkgever op de kaart te zetten. Met een bedrijfspagina valt de werkgever extra op, zodat het juiste talent nog gemakkelijker gevonden kan worden.
 2. De abonnementskosten voor een bedrijfspagina worden aan het begin van elke maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.
 3. Onlinemarketingvacatures.com bepaalt naar eigen inzicht of werkgever voldoet aan de vereisten voor een bedrijfspagina. Onlinemarketingvacatures.com kan een aanmelding altijd weigeren.
 4. Een abonnement voor een bedrijfspagina heeft een minimale looptijd van zes maanden. Werkgever kan het abonnement binnen de minimale looptijd niet opzeggen. Na afloop van de minimale looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 5. Onlinemarketingvacatures.com kan het abonnement voor een bedrijfspagina te allen tijde opzeggen, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaalt Onlinemarketingvacatures.com dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan werkgever is toe te rekenen. Onlinemarketingvacatures.com zal in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bedragen die Onlinemarketingvacatures.com voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Onlinemarketingvacatures.com streeft ernaar de bedrijfspagina binnen 7 dagen na ontvangst van de door werkgever ingevulde vragenlijst en ontvangen afbeeldingen / video's, op haar website te plaatsen.
 7. Werkgever is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie die op de bedrijfspagina van werkgever wordt getoond. Werkgever kan de informatie niet direct zelf wijzigen op de bedrijfspagina van werkgever. Hiervoor dient werkgever Onlinemarketingvacatures.com te contacteren door een e-mail te sturen naar info@onlinemarketingvacatures.com
 8. Werkgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de bedrijfspagina en garandeert dat de inhoud geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en dat third party links niet schadelijk zijn. Werkgever vrijwaart Onlinemarketingvacatures.com voor alle aanspraken van derden in dit verband.
 9. Onlinemarketingvacatures.com zal de door werkgever geplaatste vacatures - die op Onlinemarketingvacatures.com staan - op de bedrijfspagina van werkgever vermelden. Werkgever is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van vacatures op Onlinemarketingvacatures.com.
 10. Onlinemarketingvacatures.com garandeert niet dat een bedrijfspagina tot (extra) reacties zal leiden op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website.
 11. Onlinemarketingvacatures.com maakt gebruikt van de Google Maps API om de bedrijfslocatie te kunnen weergeven op de bedrijfspagina van werkgever. Werkgever gaat akkoord met de Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth en het privacybeleid van Google.

7 - Gedragscode

1. Onlinemarketingvacatures.com vindt het belangrijk dat haar website een safe place is en verwacht dat jij de website en elke andere gebruiker van de website, met respect behandelt.

2. Je mag in ieder geval niet:

 • spam of ongevraagde berichten uploaden of verzenden naar andere gebruikers;
 • content plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, etc.) van derden, waaronder ook portretrechten en persoonlijkheidsrechten worden verstaan;
 • content plaatsen die onwettig, gewelddadig, discriminerend, pornografisch, intimiderend of bedreigend is;
 • een onbevoegde toegang geven tot jouw account;
 • content plaatsen die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • informatie verstrekken die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
 • je bezighouden met het ‘hacken’ van de website, al dan niet met geautomatiseerde middelen (scrape, crawler, spider, etc.);
 • de website, software, data of andere materialen waarvan het intellectuele eigendom bij Onlinemarketingvacatures.com rust, (de)compileren, kopiëren, bewerken of ontleden en je mag ook niet proberen om (op andere wijze) de broncode van de website / software te achterhalen;
 • gebruikmaken van de website op een manier dat daardoor een storing of vertraging ontstaat (bijvoorbeeld door het uploaden van grote hoeveelheden data);
 • reclame maken of (hyper)links plaatsen ten behoeve van de promotie van jouw (eigen) producten en diensten.

3. Als jij je niet aan het bovenstaande houdt, kan Onlinemarketingvacatures.com jouw account zonder voorafgaande aankondiging onmiddellijk opschorten of verwijderen. Jij bent aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van een overtreding.

8 - Privacy

1. Wanneer je gebruikmaakt van de website, verwerkt Onlinemarketingvacatures.com (persoons)gegevens. In de privacy- en cookieverklaring kun je hier van alles over lezen. Werkgevers verklaren de gegevens van werkzoekenden niet voor andere doeleinden te gebruiken, dan waarvoor ze de gegevens hebben ontvangen (i.e. voor het vervullen van de vacature) en verklaren zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het in dit artikel gestelde, verbeurt de werkgever aan Onlinemarketingvacatures.com een direct opeisbare boete van € 2.000,- (tweeduizend euro) per overtreding c.q. per werkzoekende.

9 - Prijzen

1. Werkzoekenden kunnen zich (vooralsnog) gratis aanmelden op de website en kunnen ook gratis reageren op vacatures. Werkgevers kunnen gebruikmaken van het gratis vacature pakket: voor alle overige pakketten en abonnementen is een vergoeding verschuldigd. De meest recente prijzen en pakketten staan altijd gepubliceerd op de website van Onlinemarketingvacatures.com. Voor de prijzen van een abonnement word je schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld.

2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en Inclusief BTW.

3. Onlinemarketingvacatures.com kan op elk gewenst moment de prijzen wijzigen of besluiten om een gratis feature van de website (bijvoorbeeld voor werkzoekenden) tegen betaling beschikbaar te stellen. Wijzigingen van belastingen, accijns en heffingen van overheidswege zullen altijd worden doorberekend aan de werkgever.

10 - Betaling

1. Nadat de werkgever een betaald pakket of abonnement heeft afgenomen, is het verplicht direct het openstaande bedrag te betalen via de betaalmogelijkheden.

2. De betaling moet worden voldaan zonder opschorting, korting of verrekening.

3. Onlinemarketingvacatures.com factureert het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. De werkgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Onlinemarketingvacatures.com.

4. Indien de werkgever binnen de genoemde betalingstermijn niet betaalt, verkeert deze direct in verzuim (een nadere ingebrekestelling is niet vereist). Onlinemarketingvacatures.com mag dan vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn is verstreken de wettelijke handelsrente vorderen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de werkgever, met een minimum van EUR 150,-. Onlinemarketingvacatures.com hoeft niet aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

5. Indien de werkgever de betaling niet op tijd heeft voldaan of de gevraagde content m.b.t. de vacature(s) niet volledig aanlevert, is Onlinemarketingvacatures.com gerechtigd plaatsing te weigeren of uit te stellen, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de overeenkomst verschuldigd is.

6. Onlinemarketingvacatures.com biedt de werkgever een extra mogelijkheid om een abonnement af te nemen. Met een abonnement kan een werkgever voor een bepaalde duur vacatures online plaatsen. Meer over het abonnement:

 1. De abonnementskosten worden aan het begin van elke maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.
 2. Een abonnement heeft een minimale looptijd van drie maanden. Werkgever kan het abonnement binnen de minimale looptijd niet opzeggen. Na afloop van de minimale looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van dezelfde duur als het aanvankelijk gekozen abonnement, tenzij het abonnement door werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Onlinemarketingvacatures.com kan het abonnement voor een te allen tijde opzeggen, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaalt Onlinemarketingvacatures.com dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan werkgever is toe te rekenen. Onlinemarketingvacatures.com zal in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bedragen die Onlinemarketingvacatures.com voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11 - Geen garanties, “as is”

1. Onlinemarketingvacatures.com garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen functioneert en aan al jouw verwachtingen voldoet. Onlinemarketingvacatures.com spant zich natuurlijk in om eventuele fouten of onderbrekingen van de website tijdig op te lossen.

2. Onlinemarketingvacatures.com kan helaas niet garanderen dat de website vrij is van malware en kan ook niet voorkomen dat onbevoegden zich (onrechtmatig) toegang (proberen te) verschaffen tot jouw gegevens. Het gebruik van Onlinemarketingvacatures.com is jouw eigen risico.

3. Onlinemarketingvacatures.com kan bovendien geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de website. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er spel- of typefouten op de website staan. Onlinemarketingvacatures.com is hiervoor niet aansprakelijk.

4. Onlinemarketingvacatures.com is geen (arbeids)bemiddelaar, agent, intermediair of detacheerder. Onlinemarketingvacatures.com maakt het mogelijk om vacatures te plaatsen en hierop te reageren, maar vervult verder geen actieve (werving- en selectie) rol. Onlinemarketingvacatures.com garandeert niet dat er reacties zullen komen op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website. Onlinemarketingvacatures.com kan ook nooit garanderen dat de werkgever contact met jou (i.e. werkzoekende) opneemt.

5. Onlinemarketingvacatures.com garandeert niet dat de content op de website, zoals vacatures, contactgegevens, CV’s, motivatiebrieven e.d., correct en up-to-date zijn. Onlinemarketingvacatures.com verifieert niet de identiteit van werkzoekenden / werkgevers en kan op geen enkele wijze garanderen dat de door de werkzoekende / werkgever verzonden informatie, correct is.

6. Onlinemarketingvacatures.com is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

12 - Jouw licentie aan Onlinemarketingvacatures.com

1. Het kan voorkomen dat de content (zoals teksten, logo’s of foto’s) die jij op de website van Onlinemarketingvacatures.com plaatst, beschermd wordt door het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, etc.). Je dient er altijd voor te zorgen dat de content die jij plaatst van jou is (‘jij hebt het intellectuele eigendom’) of dat je de benodigde (gebruiks-)rechten hebt gekregen.

2. Wat van jou is, is van jou. Jij bent eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de content die jij plaatst op de website. Alhoewel Onlinemarketingvacatures.com geen eigenaar is van jouw content, heeft Onlinemarketingvacatures.com wel jouw toestemming nodig om deze content te kunnen gebruiken. Dit betekent dat wanneer jij content op de website plaatst (bijvoorbeeld door het aanleveren van een vacaturetekst of het uploaden van een CV) jij Onlinemarketingvacatures.com een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie verleent om jouw content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, te distribueren en te publiceren via alle media of distributiemethoden die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. De toestemming die jij aan Onlinemarketingvacatures.com geeft, zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de website en de social media kanalen van Onlinemarketingvacatures.com.

3. Je begrijpt dat Onlinemarketingvacatures.com niet gehouden is tot het geheimhouden van de desbetreffende content.

4. Jij vrijwaart Onlinemarketingvacatures.com tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door jou verstrekte materialen en gegevens aan Onlinemarketingvacatures.com.

5. Onlinemarketingvacatures.com kan jouw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor promotionele doeleinden.

13 - De licentie die jij van Onlinemarketingvacatures.com krijgt

1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de website en alle overige door Onlinemarketingvacatures.com ter beschikking gestelde materialen en informatie, rusten bij Onlinemarketingvacatures.com of haar licentiegevers.

2. Jij krijgt van Onlinemarketingvacatures.com een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de website, voor het doel en de duur van jouw overeenkomst met Onlinemarketingvacatures.com.

14 - Beëindiging overeenkomst

1. Wanneer de werkgever een betaald pakket afneemt, kan de werkgever de overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Restitutie van reeds betaalde bedragen is niet mogelijk.

2. In alle gevallen waarin jij de bepalingen uit deze algemene voorwaarden schendt, kan Onlinemarketingvacatures.com de overeenkomst met jou direct beëindigen, het account verwijderen, dan wel de toegang tot de website ontzeggen. Onlinemarketingvacatures.com is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende schade en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

3. Onlinemarketingvacatures.com behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de werkgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de werkgever wordt aangevraagd dan wel uitgesproken of indien de onderneming van de werkgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Onlinemarketingvacatures.com zal in geval van een dergelijke beëindiging nooit tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Elke vordering van Onlinemarketingvacatures.com op de werkgever is in dit geval direct en volledig opeisbaar. Reeds betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd.

15 - Overmacht

1. Onlinemarketingvacatures.com hoeft haar verplichtingen niet na te komen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt - naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald - onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, quarantainemaatregelen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken - voorzien of niet voorzien - waarop Onlinemarketingvacatures.com geen invloed kan uitoefenen en waardoor Onlinemarketingvacatures.com redelijkerwijs niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden is de werkgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Vervolgens heeft Onlinemarketingvacatures.com het recht om - voor zover van belang - reeds betaalde vergoedingen terug te storten, of om de vergoeding in de vorm van een voucher uit te keren.

16 - Vragen of klachten

1. Heb je een vraag of een klacht over - het gebruik van - de website? Dan kun je Onlinemarketingvacatures.com mailen via info@Onlinemarketingvacatures.com.

2. Ben je een werkgever en heb je een klacht over de dienstverlening van Onlinemarketingvacatures.com? Dan dien je uiterlijk binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst een klacht in te dienen. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat de betaling mag worden opgeschort.

3. Onlinemarketingvacatures.com zal binnen 14 kalenderdagen reageren op een binnengekomen vraag of klacht.

17 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Is Onlinemarketingvacatures.com de afspraken die zij met jou heeft gemaakt, niet nagekomen? Dan is het goed om je ervan bewust te zijn dat de aansprakelijkheid van Onlinemarketingvacatures.com beperkt is. In dit artikel vertelt Onlinemarketingvacatures.com jou hoe zij haar aansprakelijkheid heeft beperkt.

2. Voor zover wettelijk toegestaan en voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van Onlinemarketingvacatures.com als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, te allen tijde uitgesloten.

3. Onlinemarketingvacatures.com is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Voorbeelden van indirecte schade: reputatieschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, enzovoorts.

4. De aansprakelijkheid van Onlinemarketingvacatures.com is in iedere geval altijd beperkt tot het bedrag dat via haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de volledige aansprakelijkheid van Onlinemarketingvacatures.com beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van het deel van de overeenkomst waar Onlinemarketingvacatures.com aansprakelijk voor is, met altijd een maximum van EUR 500,-.

5. Is de schade veroorzaakt omdat Onlinemarketingvacatures.com deze met opzet heeft veroorzaakt of omdat Onlinemarketingvacatures.com bewust roekeloos heeft gehandeld? Dan is Onlinemarketingvacatures.com wel aansprakelijk voor jouw schade.

6. Iedere vordering en / of claim, verjaart tegen Onlinemarketingvacatures.com binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

18 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen jou en Onlinemarketingvacatures.com is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

19 - Tot slot

1. Onlinemarketingvacatures.com mag deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. De aangepaste voorwaarden zullen op Onlinemarketingvacatures.com worden geplaatst en Onlinemarketingvacatures.com zal jou hiervan op de hoogte stellen. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat Onlinemarketingvacatures.com jou hiervan op de hoogte heeft gesteld, te laten weten. Doe je dit niet, of blijf je gebruikmaken van de website? Dan gaat Onlinemarketingvacatures.com ervan uit dat je akkoord bent.

2. Onlinemarketingvacatures.com mag haar rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat Onlinemarketingvacatures.com hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven (deze bepaling geldt ook bij overname van de bedrijfsactiviteiten van de werkgever).

3. Mocht de rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

4. Onlinemarketingvacatures.com kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 6:76 BW zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.